Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Geslacht
E-mail
Selectievakjes
Het collegegeld is exclusief: Seminars/workshops, boeken, leeranalyse en scriptiebegeleiding.
Het collegegeld is inclusief: Tentamen/examengeld, syllabi en hand-outs. (zie studiegids)

Betaling na ontvangst van een factuur die u wordt toegezonden, vóór de daarop vermelde datum.
Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van uw aanmelding.

Door ondertekening van dit inschrijvingsformulier, verklaar ik mij bekend met de algemene voorwaarden op de achterzijde van dit formulier en met de voorwaarden vermeld in de studiegids.

Voorwaarden van toepassing
1. Op alle met het Academy Depth Psychology (ADP) gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Omvang verplichtingen
2.1 Met ADP gesloten overeenkomsten leiden voor de Academie tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij ADP gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van ADP verlangd kan worden.

2.2 Als ADP voor de uitvoering van een met ADP gesloten overeenkomst derden inschakelt, is ADP gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren.

2.3 Verhindering van een docent wordt door middel van een roosterwisseling of adequate vervanging geregeld.

Plaatsing/toelating
3.1 Door ADP aangeboden opleidingen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

3.2 In het geval een opleiding niet doorgaat, zal ADP de deelnemers zo spoedig mogelijk informeren; in ieder geval uiterlijk 3 weken voor de geplande aanvang. Bij ziekte van een docent tijdens de opleiding, wordt voor adequate vervanging gezorgd of een roosterwijziging doorgevoerd.

3.3 Toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van ADP door middel van een intakegesprek, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst.

Bedenktijd
4. Voor alle met ADP gesloten overeenkomsten geldt een bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt.

Annuleren/ontbinden/opzeggen
5.1 Niet deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Opleiding Dieptepsychologie, eerste studiejaar
5.1.1 Bij annulering vóór 1 juli is 10% van het totale collegegeld voor het (eerste) studiejaar verschuldigd. Bij annulering na 30 juni en vóór 01 augustus van het (eerste) studiejaar is 20% van het totale collegegeld verschuldigd. Bij annulering na 31 juli en vóór 15 september van het (eerste) studiejaar is 50% van het totale collegegeld voor het studiejaar verschuldigd. Bij annulering na 14 september is het totale collegegeld voor het (eerste) studiejaar verschuldigd en vindt geen restitutie plaats.

Opleiding Dieptepsychologie, tweede tot en met vierde studiejaar
5.1.2 Vóór 1 juli dient iedere student zich in te schrijven voor het volgende studiejaar.
Bij annulering na 14 juli en vóór 15 september van het desbetreffende studiejaar is 50% van het totale collegegeld voor het studiejaar verschuldigd. Bij annulering na 14 september is het totale collegegeld voor het desbetreffende studiejaar verschuldigd en vindt geen restitutie plaats.

Trainingen
5.1.3 Bij annulering tot twee weken vóór aanvang van de training is 50% van het studiegeld verschuldigd. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd.

Seminars
5.1.4 Na aanmelding voor een seminar of workshop is annulering mogelijk tot 2 weken voordat het seminar of workshop start.
Het is ook mogelijk iemand anders van uw plaats gebruik te laten maken. Dit dient aangegeven te worden bij binnenkomst.

Betaling
6. Betalingen dienen binnen de termijn vermeld op de factuur verricht te zijn.
Bij niet tijdige betaling volgt een herinnering. Met vermelding dat indien het verschuldigde bedrag niet binnen veertien dagen wordt voldaan een aanmaning zal volgen waarin het verschuldigde bedrag met € 15,00 administratiekosten zal worden verhoogd.
Bij een tweede aanmaning wordt het reeds verhoogde bedrag opnieuw met € 15,00 vermeerderd. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen. Bij een derde aanmaning wordt het reeds tweemaal verhoogde bedrag opnieuw met € 15,00 vermeerderd. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen. Indien na een derde aanmaning geen betaling van het verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden wordt de vordering uit handen gegeven.
ADP kan niet worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke restitutie van reeds overgemaakte collegegelden en/of afgegeven incassomachtigingen. De eventuele kosten van invordering komen te allen tijde voor rekening van de inschrijver.

Intellectuele eigendom
7. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door ADP ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft ADP houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De student verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De student mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de student verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Aansprakelijkheid
8. Voor zover praktische activiteiten deel uit maken van de met ADP gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij zowel fysiek als psychisch in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. ADP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze activiteiten.

Geheimhoudingsplicht
9.1 Bij het ondertekenen van een overeenkomst verklaart de student/deelnemer zich verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar tijdens het volgen van de opleiding, de module en/ of training ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn.

9.2 Directie, docenten en medewerkers van ADP zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar uit hoofde van de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn.
Uitzondering op deze verplichting is het overleg tussen directie en/of docenten en/of medewerkers van ADP indien dit noodzakelijk is ten aanzien van het functioneren en welbevinden van een student.

9.3 De privacyverklaring van ADP vindt u op onze website www.academydepthpsychology.com.

Persoonsregistratie
10. Door het aangaan van een overeenkomst met ADP wordt aan ADP toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de Academie uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. ADP zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Klachtenregeling
11.1 In het geval de student een klacht heeft ingediend, zal de procedure van de klachtenregeling gevolgd worden.
11.2 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.